7-Eleven 最新一期 5天限定雪糕優惠 (3月3日至3月7日)OREO脆皮雪糕批 / DREYER’s D-COLLECTION 脆皮雪糕批 / 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批 / 維記雪米糍及甜筒

香港 - Media OutReach - 2023年3月3日 - 【#著數之選 】7-Eleven #5天限定 #雪糕優惠

又係時候為你推介大家最期待嘅 7仔 #5天限定 #雪糕優惠啦!今期7仔特別為你準備咗勁多款脆皮雪糕批、甜筒,仲有口感QQ嘅雪米糍添!款款都咁吸引,一次過買哂返屋慢慢歎啦!

7-Eleven FRO Promotion (Mar 3-7).jpg

【$55/4件】OREO脆皮雪糕批 / DREYER's D-COLLECTION 脆皮雪糕批(各款) / 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批(各款)平均每件 $13.75

【$55/8件】維記雪米糍兩粒裝/甜筒(各款)平均每件 $6.88

雪糕優惠只限5天,把握時間嚟7仔掃貨,同家人朋友齊齊分享呢份冰涼滋味啦!

有效日期由2023年3月3日至3月7日。優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售完即止。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。Hashtag: #7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數優惠 #jetso #只限5天 #雪糕優惠 #快啲嚟7仔啦

发行人全权负责对本公告的内容
来源:

7-Eleven Hong Kong

类别:

Retail

 
发布于:

03 Mar 2023

过去的新闻稿

更多

联系 Media OutReach Newswire

立即联系我们